ช่วงวันที่ 2-5 มีนาคม 2561 ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ดร. ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ พร้อมผู้บริหาร ได้ตรวจเยี่ยม Agent จากประเทศMyanmar รายใหม่ ที่ จำหน่าย ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค พร้อมประชุมหารือ ในการกำหนด กลยุทธ์การเปิดตลาดและการจำหน่าย การขนส่ง โดยเน้นช่องทางการขายใน ซุปเปอร์สโตร์ คอนวีเนียนสโตร์ และช่องทางพิเศษ เช่น โรงแรม เพื่อเพิ่มการกระจายสินค้า ในเมืองYangon สำหรับปี 2561  จากนั้น ได้สำรวจตลาด นมพร้อมดื่ม ที่ซุปเปอร์สโตร์ ห้าง Ocean Supercenter และคอนวีเนียนสโตร์ ได้แก่ City Express (66 สาขา ), Grab and Go convenience store ( 300 กว่าสาขา) และ ABC convenience store (100 กว่าสาขา) ที่เมือง Yangon ประเทศ เมียนมา