ช่วงบ่ายวันที่ 6 มีนาคม 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.พร้อมด้วย นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล ผู้อำนวยการองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ให้เกียรติร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยความร่วมมือทั้ง 2 หน่วยงาน มีแนวทางวิจัยพัฒนาโดยนำน้ำนมที่เหลือจากการผ่านการตัดกล่องและชิม( Sensory Test )เพื่อนำมาผลิตเป็นแอลกอฮอล์นำไปใช้ในการฆ่าเชื้อโรคเครื่องมือ อุปกรณ์ ในห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้แปรรูปผลิตภัณฑ์นมและในฟาร์มโคนม ตลอดจนนำไปใช้ทำความสะอาดเต้านมโค
ซึ่งโครงการดังกล่าวถือได้ว่าเป็นความร่วมมือในการพัฒนาขีดความสามารถทางธุรกิจ เพื่อเป็นการสนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภคและขยายตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจน เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงาน (อ.ส.ค.) กรุงเทพฯ