ช่วงเช้าวันที่ 9 มีนาคม 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยผู้อำนวยการ นางสาวอรนุช จิราวัฒนานุรักษ์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ผู้จัดการศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ ให้การต้อนรับและแนะนำความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ซึ่งโครงการดังกล่าวถือได้ว่าเป็นความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากน้ำนมโคไทย-เดนมาร์ค ที่ใช้น้ำนมโคสดแท้ 100% ผสานเข้ากับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีเทคโนโลยีทันสมัย