บ่ายวันที่ 10 มีนาคม 2561 ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ( ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ) ได้ประชุม และลงพื้นที่ ร่วมกับ คณะกรรมการ สหกรณ์การเกษตร สวรรคโลก จำกัด และสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง เพื่อ เตรียมความพร้อม ในการจัดงาน Sukhothai Field Day และการต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัตน์ องคมนตรี ที่ให้เกียรติรับเชิญเป็นประธาน เปิดโรงงาน ผลิตอาหารสัตว์สำหรับโคนมและโคเนื้อสหกรณ์การเกษตรสวรรคโลก จำกัด ซึ่งจะจัดขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 ณ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย