ด้วยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๖ โดยมีรายละเอียด ดังนี้…

Download (DOCX, 63KB)

เนื้อหาอื่น

รับสมัครพนักงาน(บุคคลภายใน)เพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้ากอง (นักบริหาร 7) จำนวน 5 อัตรา
รับสมัครสอบพนักงานสัญญาจ้างและพนักงาน Out source ที่ปฏิบัติงานใน อ.ส.ค. เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนั...
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 4 อัตรา
รับสมัครพนักงานสัญญาจ้างและพนักงาน Out source ที่ปฏิบัติงานใน อ.ส.ค.เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน