วันที่ 31 มกราคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดโคนม ครั้งที่ 36 ประเภทที่ 1 โคนมอายุระหว่าง 12-15 เดือน โดยมีสหกรณ์ฯที่ได้รับรางวัล ดังนี้

-รางวัลชนะเลิศ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค อ่าวน้อย จำกัดรางวัลชนะเลิศ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค อ่าวน้อย จำกัด

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ประจวบคีรีขันธ์ จำกัด
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค มิตรภาพ จำกัด
-รางวัลชมเชยอันดับ 1 สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ปากช่อง จำกัด
-รางวัลชมเชยอันดับ 2 บริษัท เกรทมิลค์ จำกัด ณ ลานประกวดโคนม เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2562 อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี