บ่ายวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ คุณอรนุช จิราวัฒนานุรักษ์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. นำคณะผู้บริหาร อ.ส.ค. เข้าร่วมศึกษาดูงานการบริหารจัดการระบบ EVM (Economic Value Management) ของการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณฐิติภรณ์ ลาภเกียรติเสรี ผู้ช่วยผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ ให้การต้อนรับและบรรยาย โดยมีหัวข้อ ดังนี้

  1. การนำระบบ EVM มาใช้ในการบริหารของ กคช.
  2. การเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรไปสู่การปฏิบัติ
  3. แผนธุรกิจตามระบบ EVM ของศูนย์ EVM
  4. แนวคิดวิเคราะห์และการติดตามโครงการลงทุนตามระบบ EVM

การศึกษาดูงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารงาน EVM ให้กับคณะกรรมการกำกับนโยบาย EVM และคณะทำงานสนับสนุนฯ ของ อ.ส.ค. เพื่อนำมาประยุกต์กับแผนนโยบาย EVM อ.ส.ค. ให้ดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 1 การเคหะแห่งชาติ บางกะปิ กรุงเทพฯ