Download (PDF, 844KB)

เนื้อหาอื่น

สอบราคาซื้อกระสอบโพลีบรรจุอาหารสัตว์ จำนวน 3 รายการ ประกาศเลขที่ 073/2560
ราคากลางจ้างเหมาแรงงานวุฒิประกาศนียบัตรชั้นสูง จำนวน 1 อัตรา ประจำแผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ราคากลาง น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 12000 ลิตร ประจำเดือน ก.พ.61
ปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์รีดนมและห้องปฏิบัติงานสัตวแพทย์บริเวณแผนกฟาร์มอินทรีย์ ขนาด 20 เมตร x 15 เมตร