Download (PDF, 2.34MB)

เนื้อหาอื่น

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างคอกโคพ่อพันธุ์รีดน้ำเชื้อ บรรจุโคพ่อพันธุ์รีดน้ำเชื้อได้ 20 ตัว ณ องค์การส...
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กล่องบรรจุนม UHT ขนาด 48x125 cc. Slim (นมไทย-เดนมาร์ค) สำห...
]ราคากลาง จ้างเหมาปฏิบัติงานตรวจปฏิบัติการและกระบวนการผลิต คุณวุฒิ ม.6 จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่ ต.ค.60-...
ประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้าง ก่อสร้างโกดังเก็บผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด ๑,๕๐๐ ต...