Download (PDF, 106KB)

เนื้อหาอื่น

ราคากลางค่าจ้างเหมาขนส่งนม เทอม 1-2560 โดย สหกรณ์โคนมฯ อ่าวน้อย
จ้างก่อสร้างปรับปรุงงานเทพื้นลานคอนกรีต ลานเอลิคอปเตอร์ ที่ 3และ4 บริเวณเขาตาแป้น โดยวิธีพิเศษ
เช่ารถยนต์เก๋ง 4 ประตู สำหรับประจำตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง ณ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม โดย...