Download (PDF, 2.26MB)

เนื้อหาอื่น

จัดซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 36x200 cc. Slim (นมไทย-เดนมาร์ค) สำหรับเครื่องบรรจุอัตโนมัติ จ...
ซื้ออุปกรณ์การจัดทำดอกไม้จันทน์ และอุปกรอื่นๆ ดอกไม้เพื่อพ่อ โดยวิธีพิเศษ
ราคากลาง-การตรวจสุขภาพพนักงาน-ลูกจ้าง-สำนักงาน-อ.ส.ค.ภาคใต้-ประจำปี-2561
เครื่องแช่แข็งน้ำเชื้อระบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด ส่งมอบ ณ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม