Download (PDF, 175KB)

เนื้อหาอื่น

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างคอก เพื่อเลี้ยงลูกโค ณ องค์การส่งเสริมกิจการ โคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ 1...
ราคากลาง จ้างเหมาขนส่งนมโรงเรียนให้กับจังหวัดนราธิวาส เทอม2/2559 โดยคุณอุทัย วงศ์เรืองแสง
ราคากลางโครงการประชาสัมพันธ์สื่อโฆษณานมไทย-เดนมาร์คทางสถานีโทรทัศน์ รายการสำหรับเด็ก
สอบราคาซื้อกำมะถัน จำนวน 18,000 กิโลกรัม ประกาศเลขที่ 086/2560