ราคากลางขออนุมัติจัดซื้อ ขวดน้ำ 600 ซีซี.จำนวน 108,000 ซีซี.

ราคากลางขออนุมัติจัดซื้อ ขวดน้ำ 600 ซีซี.จำนวน 108,000 ซีซี.

เนื้อหาอื่น

จ้างเหมาแรงงานคุณวุฒิ ปวส. แผนกลูกค้าสัมพันธ์ จำนวน 1คน โดยวิธีพิเศษ
จ้างเหมาพนักงานขับรถผู้บริหาร อ.ส.ค. รองผู้อำนวยการ นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพา...
ตารางเเสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการผลิตข่าวประช...
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อหลอดดูดนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิด 50 หลอด/ชุด ประกาศเลขที่ 112/2560