ราคากลางจัดซื้อ GENUPACTIN จำนวน 3,000 กก.

ราคากลางจัดซื้อ GENUPACTIN จำนวน 3,000 กก.

เนื้อหาอื่น

รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อหลอดดูดนมสำหรับติดกล่องนม UHTขนาด 125cc. ประกาศเลขที่125/2559
ประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 36x250 cc. (นมไทย-เดนมาร์ค) จำนวน 900,000 ใบ ด้วยวิธีกา...
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อแทงค์เก็บน้ำนมดิบและพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 50,000 ลิตร พร้อมอุป...
ราคากลาง จ้างเหมาบุคคลภายนอกขนส่งนมให้กับ บริษัทยกถาวร จำกัด ตั้งแต่เดือนเม.ย.-ก.ย.60