เนื้อหาอื่น

สอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 3,100 รีม เลขที่ประกาศ 013/2560
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กล่องบรรจุนม UHT ขนาด 36x200 cc. Slim (นมไทย-เดนมาร์ค)
ประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 36x200 cc. Slim (นมโรงเรียน) จำนวน 760,000 ใบ ด้วยวิธีก...
สอบราคาซื้อถุงบรรจุนมพาสเจอร์ไรส์จำนวน 3 รายการ ประกาศเลขที่120/2560