ราคากลางจัดซื้อ Avicel plus xp 3625 จำนวน 500 กก.

ราคากลางจัดซื้อ Avicel plus xp 3625 จำนวน 500 กก.

เนื้อหาอื่น

จ้างเหมาก่อสร้างคอก เพื่อเลี้ยงลูกโค ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ 160 หมู่ 1 ตำบล...
ยกกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุนม UHTขนาด 36x200(นมไทย-เดนมาร์ค) บรรจุอัตโนมัติ เลขที่ 113/255...
รายชื่อผู้ชนะประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อปั๊มลม Oil Free ขนาดMotor ไม่น้อยกว่า 75 KW
จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปี 2561 จำนวน 25 คน โดยวิธีพิเศษ