ราคากลางจัดเช่าเครื่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม ยู เอช ที พร้อมอุปกรณ์และปรับปรุงอุปกรณ์

ราคากลางจัดเช่าเครื่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม ยู เอช ที พร้อมอุปกรณ์และปรับปรุงอุปกรณ์

เนื้อหาอื่น

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อไดแคลเซียมฟอสเฟต จำนวน 330,000 กิโลกรัม เลขที่ 071/2560
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อโอพีพีเทป ขนาด2นิ้วx1,000 หลา ประกาศเลขที่ 052/2560
ราคากลาง กระดาษบรรจุนม 200 ซีซี ฟลูออไรส์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อหลอดดูดนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิด 50 หลอด/ชุด ประกาศเลขที่ 112/2560