ราคากลางจ้างปรับพื้นที่บริเวณรอบบ่อขยะ ของ อ.ส.ค.

ราคากลางจ้างปรับพื้นที่บริเวณรอบบ่อขยะ ของ อ.ส.ค.

เนื้อหาอื่น

รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องจักรกลการเกษตร ประกาศเลขที่ 014/2560
ประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 36x200 cc. Slim (นมไทย-เดนมาร์ค) สำหรับเครื่องบรรจุอัตโ...
ราคากลาง จัดซื้อผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนฟลูออไรส์ กับสหกรณ์โคนมพัทลุง
ราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอก คอมพิวเตอร์และระบบเอกสารคุณภาพ ณ แผนกบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา