Download (PDF, 3.14MB)

เนื้อหาอื่น

สอบราคาซื้อหลอดดูดนมUHTชนิด 12 หลอด/ชุด จำนวน 3,900,000 ชุด เลขที่ 148/2559
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องจักรกลการเกษตร
ประกวดราคาซื้อฟิล์มห่อนม UHT ชนิดพิมพ์ Barcode ขนาดความกว้าง 470 มิลลิเมตร จำนวน 30,000 กิโลกรัม ด้ว...
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อฟิล์มห่อนม UHT ขนาดความกว้าง 250 มิลลิเมตร จำนวน 2 รายการ