Download (PDF, 2.28MB)

เนื้อหาอื่น

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กล่องบรรจุนม UHT ขนาด 48x125 cc. Slim (นมไทย-เดนมาร์ค) สำห...
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อฟิล์มห่อนมUHTขนาด200มิลลิเมตร จำนวน 2 รายการ เลขที่ประกาศ 040/2560
รายชื่อผู้ชนะซื้อกระสอบโพลีบรรจุอาหารสัตว์ จำนวน 3 รายการ ประกาศเลขที่ 095/2560
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อกรดไนตริกขนาดบรรจุ1,000 จำนวน 60,000 กิโลกรม ประกาศเลขที่ 118/2560