Download (PDF, 606KB)

เนื้อหาอื่น

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางจัดตั้งโรงงานนมจังหวัดลำปางและจัดตั้งศูนย์เรียนรู้แบบครบว...
คำสั่งคณะกรรมการ อ.ส.ค. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกฎหมาย อ.ส.ค. 2560
คำสั่งคณะกรรมการ อ.ส.ค. เปลี่ยนแปลงอนุกรรมการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 2560
คำสั่งคณะกรรมการ อ.ส.ค. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. 2561