Download (PDF, 2.38MB)

เนื้อหาอื่น

ราคากลาง น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 12000 ลิตร และค่าขนส่ง ประจำเดือนสิงหาคม 2560
โครงการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งทางการบริหาร SUCCE SSORS DEVELOPMENT ประจำปี 2561
จ้างเหมาแรงงานวุฒิ ปวส. จำนวน 1 คน และแม่บ้าน จำนวน 3 คน เพื่อปฏิบัติงาน ณ แผนกควบคุมพัสดุ กองพัสดุ ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำรอง (สิ่งพิมพ์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง