Download (PDF, 162KB)

เนื้อหาอื่น

ยกเลิกซื้อกล่องบรรจุนม UHTขนาด36x200cc.(นมไทย-เดนมาร์ค)Slim ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศที่ 0...
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบ Single Chop จำนวน 1 เครื่อง ประกาศเลขที่ 058/2560
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาขยายถนนและจัดทำรั้วกั้นบริเวณบ่อเลี้ยงปลา ประกาศเลขที่ 064/2560
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างโกดังเก็บผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด ๑,๕๐๐ ตารางเมตร ณ สำน...