Download (PDF, 151KB)

เนื้อหาอื่น

ราคากลาง-ค่าอะไหล่-L1-6-UHT.-Past-เครื่องติดหลอด-และเครื่อง-Shrink-ประจำเดือนม.ค.-มี.ค.60
จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถสูง (Coaching for Talent Group) โดยวิธีตกลง
ยกเลิกประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุนม UHT 36X250 TD ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
จ้างแรงงาน วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 1 คน เพื่อปฎิบัติ ณ แผนกจัดซื้อจัดจ้าง กองพัสดุ ฝ่ายพัสดุแ...