Download (PDF, 29KB)

เนื้อหาอื่น

สอบราคาซื้อกล่องบรรจุนม UHTขนาด 36x200 cc. Slim (นมโรงเรียน) จำนวน 250,000 ใบ
ราคากลางโครงการประชาสัมพันธ์สื่อโฆษณานมไทย-เดนมาร์คทางสถานีโทรทัศน์ รายการสำหรับเด็ก
ราคากลางโครงการสัมมนาตัวแทนจำหน่ายนมไทย-เดนมาร์ค ประจำปี 2560(ที่พัก ห้องจัดสัมมนา และห้องจัดเลี้ยง ...
จ้างเหมาพนักงานคุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา และคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 1 อัตรา เพ...