Download (PDF, 2.22MB)

เนื้อหาอื่น

ประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 36x250 cc. (นมไทย-เดนมาร์ค) จำนวน 900,000 ใบ ด้วยวิธีกา...
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเครื่องผสม Stationary Mixer ขนาดไม่น้อยกว่า 14 คิว จำนวน 1...
ประกวดราคาซื้อไม้พาเลท ขนาด 120 cm x 120 cm. จำนวน 1,000 ไม้
สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางขึ้นแผนกฟาร์มอินทรีย์ (หน้าคอก HB) ฝ่ายวิจัยและการพัฒนาการเลี้ยงโค...