Download (PDF, 197KB)

เนื้อหาอื่น

จ้างเหมาแรงงาน วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) จำนวน 1 คน โดยวิธีพิเศษ
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างพัฒนาระบบ MIS (Management Information System)
ยกเลิกประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHTขนาด 12x250cc.(นมไทย-เดนมาร์ค)ประกาศเลขที่ 103/2560