Download (PDF, 150KB)

เนื้อหาอื่น

ราคากลางค่าอะไหล่เครื่องบรรจุนมL1-L6UHT.Pastติดหอลดและshrinkต.ค.-ธ.ค.59.
จ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดทำแผนพัฒนาพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2...
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อฟิล์มห่อนม UHT ขนาดความกว้าง 250 มิลลิเมตร จำนวน 2 รายการ
ราคากลางจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและไฟประดับพร้อมเครื่องเสียงงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 25...