Download (PDF, 23KB)

เนื้อหาอื่น

รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อกล่องนมUHT48x125cc.slim(นมไทย-เดนมาร์ค) ประกาศที่117/2559
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาวางระบบท่อเมนประปาทางขึ้นบ้านผู้อำนวยการไปหมู่บ้าน ง.
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อกล่องบรรจุนม 36x250cc.(นมไทย-เดนมาร์ค) สำหรับเครื่องบรรจุอัตโนมัติ
ราคากลาง ค่าอะไหล่ service เครื่องบรรจุ UHT.Pastฯ ก.ค.-ก.ย.60