Download (PDF, 72KB)

Download (PDF, 38KB)

Download (DOCX, 32KB)

เนื้อหาอื่น

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อบ่อน้ำเย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ตัน พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง
จ้างเหมาแรงงาน วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) จำนวน 1 คน โดยวิธีพิเศษ
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 3,000 รีม ประกาศเลขที่ 079/2560
จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-เดนมาร์ค โดยวิธีพิเศษ