สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ ได้ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกขนส่งนมโรงเรียนในเขตจังหวัดพื้นที่ภาคใต้ ดังนี้

Download (PDF, 4.05MB)

 

เนื้อหาอื่น

จ้างเหมาก่อสร้างคอก เพื่อเลี้ยงลูกโค ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ 160 หมู่ 1 ตำบล...
จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถสูง (Coaching for Talent Group) โดยวิธีตกลง
ราคากลาง น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 12000 ลิตร ประจำเดือนมีนาคม 2560
จ้างเรียงผลิตผลิตภัณฑ์นม ยูเอชที. ใส่พาเลทให้ลูกค้าและเอเย่นต์ทุกราย