Download (PDF, 2.26MB)

เนื้อหาอื่น

รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อกล่องนมUHT ขนาด36X200cc.slim(นมไทย-เดนมาร์ค)ประกาศ120/2559
ราคากลาง จ้างเหมาขนส่งนมโรงเรียนให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี เทอม2/2559 โดยคุณธรรมรัตน์ โพธิครูประเสริฐ
รายชื่อผู้ชนะประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อปั๊มลม Oil Free ขนาดMotor ไม่น้อยกว่า 75 KW
จ้างเหมาแรงงาน จำนวน 14 อัตรา เพื่อปฎิบัติงาน ณ แผนกอาคารสถานที่ ฝ่ายพัสดุและบริการ