Download (PDF, 4.92MB)

เนื้อหาอื่น

สอบราคาซื้อเครื่องอัดหญ้าแห้ง จำนวน 1 เครื่อง ประกาศเลขที่ 061/2560
ประกวดราคาจ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์และนมโรงเรียน โดยขนส่งระหว่าง สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ เลขที่ ...
ราคากลางจ้างเหมาแรงงานวุฒิประกาศนียบัตรชั้นสูง จำนวน 1 อัตรา ประจำแผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกวดราคาซื้อเครื่องให้น้ำฝนเทียมแบบม้วนสายกลับอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร...