Download (PDF, 489KB)

เนื้อหาอื่น

จ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์จากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑98 หมู่ 3 ตำบลคลองม...
ราคากลาง กระดาษบรรจุนม 200 ซีซี ฟลูออไรส์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
การซื้อเครื่องอัดอากาศ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง
ประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 12x250 cc. จำนวน 4,200,000 ใบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ...