สอบราคาจ้างเหมาแรงงาน จำนวน 16 คน เพื่อปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร องค์การส่งเสริมกิจการโคมแห่งประเทศไทย เลขที่ 160 หมู่ 1 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

Download (PDF, 3.18MB)

เนื้อหาอื่น

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าร่วมโครงการจัดทำหลักสูตรการสร้างบุคลากรด้านกิจการโคนม ปีงบประมาณ ๒๕...
ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างคอกเพื่อเลี้ยงลูกโคด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 145/2559
รับสมัครพนักงาน(บุคคลภายใน)เพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้ากอง (นักบริหาร 7) จำนวน 5 อัตรา
ประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 36x250 cc. (นมไทย-เดนมาร์ค) จำนวน 900,000 ใบ ด้วยวิธีกา...