Download (PDF, 2.74MB)

เนื้อหาอื่น

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อปั๊มลม Oil Free ขนาด Motor ไม่น้อยกว่า 75 kW พร้อมอุปกรณ์แ...
สอบราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHTขนาด 36x250 cc.(นมไทย-เดนมาร์ค) จำนวน 280,000 ใบ
ราคากลางซ่อมเครื่องเติมอากาศบ่อบำบัดน้ำเสียบ่อ 2
ราคากลางโครงการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการขายนมคิดดี ในห้างแม็คโคร โดยผ่านกิจกรรมชงชิม เฟส1