Download (PDF, 2.74MB)

เนื้อหาอื่น

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อบ่อน้ำเย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ตัน พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง
สอบราคาซื้อซิงค์ออกไซด์ จำนวน 12,000 กิโลกรัม ประกาศเลขที่ 089/2560
ประกวดราคาซื้อโอพีพีเทป ขนาด 2 นิ้ว x1,000 หลา จำนวน 12,800 ม้วน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงทาสีและทำความสะอาดกระจกอาคารรับเสด็จฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง