สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์บาร์โค๊ตสาหรับยิงฟิล์มห่อนม จานวน ๓ เครื่อง ในวงเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

Download (PDF, 233KB)

เนื้อหาอื่น

รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูงจากคอก1962ไปคอกหลอดแก้ว ประกาศที่ 017/2560
สอบราคาจ้างเหมากำจัดปลวกอาคารสำนักงาน และบ้านพักพนักงาน ประจำปี 2560
จ้างก่อสร้างปรับปรุงงานเทพื้นลานคอนกรีต ลานเอลิคอปเตอร์ ที่ 3และ4 บริเวณเขาตาแป้น โดยวิธีพิเศษ
ประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 36x200 cc. Slim (นมโรงเรียน) จำนวน 760,000 ใบ ด้วยวิธีก...