Download (PDF, 305KB)

เนื้อหาอื่น

รายชื่อผู้ชนะเสนอราคากล่องบรรจุนมUHT 36x200cc.(โรงเรียน) ประกาศเลขที่118/2559
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นคอนกรีตบริเวณนิทรรศการ อ.ส.ค. และเส้นทางรับเสด็จฯ โดยวิธีพิเศษ
เช่าเครื่องบรรจุนม UHT พร้อมอุปกรณ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 6 เครื่อง
จ้างแรงงานไม่จำกัดวุฒิการศึกษา เพื่อจับยึดโค จำนวน 4 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานแผนกสัตวแพทย์ฯ โดยวิธีเฉพา...