Download (PDF, 2.72MB)

เนื้อหาอื่น

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กล่องบรรจุนม UHT ขนาด 36x200 cc. (นมโรงเรียน)
ราคากลาง จ้างเหมาขนส่งนมโรงเรียนให้กับจังหวัดนราธิวาสและสตูล เทอม2/2559 โดย สหกรณ์โคนมพัทลุง
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์จากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห...
ถังบำบัดน้ำเสียทรง Capsule ขนาดบำบัด 100 ลบ.ม.ต่อวัน จำนวน 1 ชุด