Download (PDF, 2.81MB)

เนื้อหาอื่น

จัดหาเครื่องแต่งกายของผู้ปฏิบัติงานในโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์นม อ.ส.ค.ภาคกลาง
ประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 36x200 cc. Slim (นมไทย-เดนมาร์ค) สำหรับเครื่องบรรจุอัตโ...
ราคากลาง ค่าอะไหล่ ค่า Original Plastic Pump เดือน ส.ค.-ก.ย.60
กำหนดการประกวดราคาด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างหลังคาอาคารโกดัง พร้อมเทพื้นค...