นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ อ.ส.ค.

นายศักดิ์ชัย  ศรีบุญซื่อ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานกรรมการ อ.ส.ค.

 

วัน/เดือน/ปี เกิด 13 สิงหาคม 2499  (เกษียณอายุ 1 ตุลาคม 2559)
ตำแหน่งปัจจุบัน
สังกัดหน่วยงาน / ที่อยู่

(ติดต่อ)

ประธานกรรมการ อ.ส.ค.

อ.ส.ค. สำนักงานกรุงเทพฯ  เลขที่ 101  (อาคาร อตก.)

ถนนกำแพงเพชร   เขตจตุจักร  กรุงเทพ  10900

โทร.  0-2279-8603

โทรสาร  0-2279-8601

มือถือ  08-1900-6028

การดำรงตำแหน่งใน

คณะกรรมการ อ.ส.ค.

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค.

-ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.ส.ค. พ.ศ.2514  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558

(ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป) วาระที่ 1

-ครบวาระการดำรงตำแหน่ง (วาระที่ 1) วันที่ 23 กรกฎาคม 2560

-รักษาการระหว่างรอการแต่งตั้ง วันที่ 24 กรกฎาคม 2560-28 สิงหาคม 2560

-ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 1 กันยายน 2560

เรื่องแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ อ.ส.ค.

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป (วาระที่ 2)

-ครบวาระการดำรงตำแหน่ง (วาระที่ 2) วันที่ 28 สิงหาคม 2563

การดำรงตำแหน่ง

กรรมการในหน่วยงานอื่น

ประวัติการศึกษา

(สถานที่ศึกษา)

 

 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ปี 2521)
 • ปริญญาตรี สัตวแพทย์ศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ปี 2523)
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ปี 2534)
ประวัติการทำงาน
ปี 2523
 • นายสัตวแพทย์ 4  หน่วยพัฒนาปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
ปี 2524-2528
 • หัวหน้าสถานีผสมเทียมกาญจนบุรี
ปี 2529-2530
 • นายสัตวแพทย์ 5  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน
ปี 2531
 • ผู้ช่วยปศุสัตว์จังหวัดน่าน  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน
ปี 2531-2539
 • ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
ปี 2538-2539
 • ปฏิบัติราชการในฐานะผู้อำนวยการกองปศุสัตว์สัมพันธ์  กรมปศุสัตว์
ปี 2539-2541
 • เลขานุการกรม  กรมปศุสัตว์
ปี 2541-2542
 • ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม  กรมปศุสัตว์
ปี 2542-2543
 • ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่  กรมปศุสัตว์
ปี 2543-2547
 • รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  กรมปศุสัตว์
ปี 2547
 • รองอธิบดีกรมประมง  กรมประมง
ปี 2547-2550
 • รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  กรมปศุสัตว์
ปี 2550
 • ผู้ตรวจราชการ  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปี 2550-2551
 • อธิบดีกรมปศุสัตว์
ปี 2551-2553
 • รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปี 2553-2557
 • ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
ปี 2557-2558
 • เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
ปี 2558-2559
 • รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประวัติการอบรม-ดูงาน
 • หลักสูตรนักบริหารเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง  รุ่นที่ 16
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง  หลักสูตรที่ 1 (นบส.1)  รุ่นที่ 33
 • หลักสูตร  The Senior Executive Fellows Program  ที่ Harvard Kennedy School (HKS) : John F.Kennedy School of Government at Harvard University           ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร  (วปอ.)  รุ่นที่  4616
 • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 (ปปร.)
 • หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง  รุ่นที่ 2
 • หลักสูตร “การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน” รุ่นที่ 15 (สถาบันพระปกเกล้า)

บริษัทที่กรรมการดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง

-ไม่มี-

สัดส่วน (ร้อยละ) การถือหลักทรัพย์ (หุ้น) ใน อ.ส.ค.

-ไม่มี-

การมีส่วนได้ส่วนเสียใน อ.ส.ค.

-ไม่มี-

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และความสัมพันธ์กับ อ.ส.ค.

-ไม่มี-