นายอภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กรรมการ อ.ส.ค.

นายอภัย  สุทธิสังข์

อธิบดีกรมปศุสัตว์

กรรมการ อ.ส.ค.

 

วัน/เดือน/ปี เกิด 29 พฤษภาคม 2509  (เกษียณอายุ 1 ตุลาคม 2569)
ตำแหน่งปัจจุบัน อธิบดีกรมปศุสัตว์
สังกัดหน่วยงาน / ที่อยู่

(ติดต่อ)

กรมปศุสัตว์

ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพ  10400

โทร.  0-2653-4401

โทรสาร  0-2653-4900

มือถือ 08-1641-5234

ที่อยู่ (ตามบัตรประชาชน) เลขที่ 23/5  หมู่ที่ 3  ต.อ้อมเกร็ด  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  11120
การดำรงตำแหน่งใน

คณะกรรมการ อ.ส.ค.

กรรมการ อ.ส.ค. (โดยตำแหน่ง)

(ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.ส.ค. พ.ศ.2514 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

(ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 26 กันยายน 2559)

การดำรงตำแหน่ง

กรรมการในหน่วยงานอื่น

ประวัติการศึกษา

(สถานที่ศึกษา)

 

  • ปริญญาตรี สัตวแพทย์ศาสตร์บัณฑิต   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปริญญาตรี  รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการทำงาน
17 ธันวาคม 2555-ธันวาคม 2556 รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
8 ธันวาคม 2556-พฤศจิกายน 2557 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
8 พฤศจิกายน 2557-กันยายน 2558 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1 ตุลาคม 2558-กันยายน 2559 อธิบดีกรมหม่อนไหม
1 ตุลาคม 2559-ปัจจุบัน อธิบดีกรมปศุสัตว์
การฝึกอบรม
30 มกราคม-23 พฤษภาคม 2555
  • หลักสูตร “นักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม” รุ่นที่ 75  ณ วิทยาลัยนักบริหาร  สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2555
16 พฤษภาคม 2557
  • หลักสูตร “ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระดับกระทรวงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
23 เมษายน-19 ธันวาคม 2557
  • หลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระดับสูง” (นยปส.) รุ่นที่ 5
ตุลาคม 2557-กันยายน 2558
  • หลักสูตร “การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57 ปีการศึกษา 2557-2558
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่ได้รับ
  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก

บริษัทที่กรรมการดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง

-ไม่มี-

สัดส่วน (ร้อยละ) การถือหลักทรัพย์ (หุ้น) ใน อ.ส.ค.

-ไม่มี-

การมีส่วนได้ส่วนเสียใน อ.ส.ค.

-ไม่มี-

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และความสัมพันธ์กับ อ.ส.ค.

-ไม่มี-