นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรรมการ อ.ส.ค.

นายวิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข

เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กรรมการ อ.ส.ค.

 

วัน/เดือน/ปี เกิด 22 ธันวาคม 2508  (เกษียณอายุ 1 ตุลาคม 2569)
ที่อยู่ เลขที่ 148  ซอยระนอง 1  ถนนพระราม 5

แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300

E-mail : vinaroj@hotmail.com

ตำแหน่งปัจจุบัน เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สังกัดหน่วยงาน / ที่อยู่

(ติดต่อ)

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เลขที่ 50  ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ถนนพหลโยธิน

แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพ  10900

โทร.  0-2940-7201

โทรสาร  0-2940-7210

มือถือ

e-Mail : vinaroj@moac.go.th , vinaroj.cpd@hotmail.com

การดำรงตำแหน่งใน

คณะกรรมการ อ.ส.ค.

กรรมการ อ.ส.ค. (โดยตำแหน่ง)

-ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.ส.ค. พ.ศ.2514 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  ลงวันที่ 14 กันยายน 2560 ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2560  เป็นต้นไป

-มติคณะรัฐมนตรี  วันที่ 18 สิงหาคม 2560

การดำรงตำแหน่ง

กรรมการในหน่วยงานอื่น

 –
ประวัติการศึกษา

(สถานที่ศึกษา)

  • ปริญญาตรี  รัฐศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาโท  พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ปริญญาเอก  รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ประวัติการทำงาน
ปี 2552-2554 รองผู้อำนวยการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
ปี 2555 ผู้ตรวจราชการ  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปี 2556 อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ปี 2558-30 กันยายน 2560 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
1 ตุลาคม 2560-ปัจจุบัน เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 
การอบรม-ดูงาน    
  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  (วปอ.)  รุ่น 56

 

บริษัทที่กรรมการดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง

-ไม่มี-

สัดส่วน (ร้อยละ) การถือหลักทรัพย์ (หุ้น) ใน อ.ส.ค.

-ไม่มี-

การมีส่วนได้ส่วนเสียใน อ.ส.ค.

-ไม่มี-

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และความสัมพันธ์กับ อ.ส.ค.

-ไม่มี-