นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรรมการ อ.ส.ค.

 

นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

กรรมการ อ.ส.ค.

 

วัน/เดือน/ปี เกิด 17 ตุลาคม 2508   อายุ 52 ปี  (เกษียณอายุ 1 ตุลาคม 2569)
ที่อยู่ (ตามบัตรประชาชน) เลขที่ 1/134  ซอยอรุณอมรินทร์ 53  ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงบางยี่ขัน

เขตบางพลัด  กรุงเทพฯ

ตำแหน่งปัจจุบัน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
สังกัดหน่วยงาน / ที่อยู่

(ติดต่อ)

กรมส่งเสริมสหกรณ์

เลขที่ 12  ถนนกรุงเกษม  แขวงวัดสามพระยา

เขตพระนคร  กรุงเทพ  10200

โทร.  0-2628-5133-4

โทรสาร  0-2281-0055

มือถือ  08-1940-0054

การดำรงตำแหน่งใน

คณะกรรมการ อ.ส.ค.

กรรมการ อ.ส.ค. (โดยตำแหน่ง)

-ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.ส.ค. พ.ศ.2514 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2560  เป็นต้นไป

 

การดำรงตำแหน่ง

กรรมการในหน่วยงานอื่น

กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ประวัติการศึกษา

(สถานที่ศึกษา)

  • ปริญญาตรี  ด้านส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ปริญญาโท  ด้านสถิติประยุกต์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประวัติการทำงาน
-สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
-ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมสหกรณ์
-สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
-สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด
-สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
-ผู้ตรวจราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์
-รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
1 ตุลาคม 2560 -อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
การฝึกอบรม
ฝึกอบรม -การสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (ป.ย.ป. 2/1)  สำนักงาน ก.พ.
-การพัฒนานักบริหารระดับสูง (นสบ.2)  สำนักงาน ก.พ.
-นักปกครองระดับสูง รุ่น 61  วิทยาลัยการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ดูงาน -ด้านการตลาดสินค้าเกษตรและการบริหารสหกรณ์  ณ สาธารณรัฐอิตาลี

ประเทศเบลเยี่ยม  และเนเธอร์แลนด์

-ด้านการจัดการสหกรณ์  ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา
-ด้านตลาดผลไม้  ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
-ด้านประชาสัมพันธ์  ประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
-ด้านการจัดการชุมชนและการจัดการการท่องเที่ยว  ณ ประเทศอังกฤษ
-ด้าน Smart City  ณ ประเทศสเปน

บริษัทที่กรรมการดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง

-ไม่มี-

สัดส่วน (ร้อยละ) การถือหลักทรัพย์ (หุ้น) ใน อ.ส.ค.

-ไม่มี-

การมีส่วนได้ส่วนเสียใน อ.ส.ค.

-ไม่มี-

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และความสัมพันธ์กับ อ.ส.ค.

-ไม่มี-