นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กรรมการ อ.ส.ค.

นายบุณยฤทธิ์  กัลยาณมิตร

อธิบดีกรมการค้าภายใน

กรรมการ อ.ส.ค.

 

วัน/เดือน/ปี เกิด 7 ตุลาคม 2504  (เกษียณอายุ 1 ตุลาคม 2565)
ตำแหน่งปัจจุบัน อธิบดีกรมการค้าภายใน
สังกัดหน่วยงาน / ที่อยู่

(ติดต่อ)

กรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 44/100  ถนนสนามบินน้ำ-นนทบุรี  ตำบลบางกระสอ

อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี   11000

โทร.  0-2547-5484,  0-2507-6065

โทรสาร  0-2547-5486

มือถือ  08-1925-8841

e-Mail : kalayanamit@gmail.com

การดำรงตำแหน่งใน คณะกรรมการ อ.ส.ค. กรรมการ อ.ส.ค. (โดยตำแหน่ง)

-ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.ส.ค. พ.ศ.2514  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  ลงวันที่ 6 กันยายน 2560 ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2560  เป็นต้นไป

-มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 8 สิงหาคม 2560

 

การดำรงตำแหน่ง

กรรมการในหน่วยงานอื่น

ประวัติการศึกษา  (สถานที่ศึกษา)
ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสวนบัว  (ปี 2517)
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  (ปี 2522)
ปริญญาตรี วท.บ. บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (ปี 2526)
ปริญญาโท M.A.  (Economic) Western Michigan University  สหรัฐอเมริกา
ประวัติการทำงาน
ปี 2529 -เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปี 2529-2531 -เศรษฐกร 3-4  กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
ปี 2531-2533 -นักวิชาการพาณิชย์ 4-5  กรมการค้าต่างประเทศ
ปี 2533-2538 -เลขานุการโท-เอก  (ฝ่ายการพาณิชย์) สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
ปี 2538-2540 -ที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์)

-คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

ปี 2541-2542 -หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ  สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ปี 2542-2546 -อัครราชทูตที่ปรึกษา  (ฝ่ายการพาณิชย์)

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ

ณ กรุงพนมเปญ  ราชอาณาจักรกัมพูชา  กรมส่งเสริมการส่งออก

ปี 2546-2550 -ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครอิสตันบูล  สาธารณรัฐตุรกี  กรมส่งเสริมการส่งออก
ปี 2550-2552 -ผู้อำนวยการสำนักเจรจาการค้าบริการและการลงทุน  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ปี 2552-2553 -รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ปี 2553 -รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
ปี 2553-2557 -ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์
ปี 2557-2558 -อธิบดีกรมการค้าภายใน
ปี 2558-2559 -เอกอัครราชฑูต (นักบริหารสูง) คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การ

การค้าโลก  ณ นครเจนีวา” สมาพันธรัฐสวิส

ปี 2559-2560 -อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ปี 2560 -อธิบดีกรมการค้าภายใน
การฝึกอบรม
ปี 2551 -หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 58
ปี 2554 -หลักสูตรสร้างความเข้มแข็งผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปี 2554
ปี 2555 -หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 54
ปี 2556 -หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 6
22 เมษายน 2558-6 มิถุนายน 2558 -หลักสูตร “การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน” รุ่นที่ 13 (สถาบันพระปกเกล้า)
กรรมการ
-กรรมการ สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ชุดที่ 16
-คณะกรรมการบริหารหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์

(TEPCoT)

-คณะกรรมการกองทุนปูนซีเมนต์สร้างยุ้งฉางกลาง (กปฉ.)
-คณะกรรมการ บริษัท เทรดสยาม จำกัด
-คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเอกชนร่วมงานหรือดำเนินโครงการทางพิเศษ

สายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

-คณะกรรมการน้ำตาลทราย
-คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กรอ.วท.)
-คณะทำงานบริหารการจัดการความรู้ (KM) ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
-มหาวชิรมงกุฎ  (ม.ว.ม.)

บริษัทที่กรรมการดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง

-ไม่มี-

สัดส่วน (ร้อยละ) การถือหลักทรัพย์ (หุ้น) ใน อ.ส.ค.

-ไม่มี-

การมีส่วนได้ส่วนเสียใน อ.ส.ค.

-ไม่มี-

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และความสัมพันธ์กับ อ.ส.ค.

-ไม่มี-