นางดวงตา ตันโช ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ กรรมการ อ.ส.ค. ผู้แทนสำนักงบประมาณ

นางดวงตา  ตันโช

ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ

กรรมการ อ.ส.ค. ผู้แทนสำนักงบประมาณ

 

วัน/เดือน/ปี เกิด 29 กรกฎาคม 2504  (เกษียณอายุ  30 กันยายน 2564)
ตำแหน่งปัจจุบัน ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ
สังกัดหน่วยงาน / ที่อยู่

(ติดต่อ)

สำนักงบประมาณ  กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ 6  แขวงสามเสนใน

เขตพญาไท  กรุงเทพฯ   10400

โทร.  0-2265-1156, 0-2265-1169

โทรสาร  0-2618-5050

มือถือ  08-7065-4884

การดำรงตำแหน่งใน

คณะกรรมการ อ.ส.ค.

กรรมการ อ.ส.ค. (ผู้แทนหน่วยงาน)

ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.ส.ค. พ.ศ.2514 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0701/472  ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

การดำรงตำแหน่ง

กรรมการในหน่วยงานอื่น

ประวัติการศึกษา (สถานที่ศึกษา)  
  • ปริญญาตรี  วทบ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปริญญาโท  วทม. เศรษฐศาสตร์เกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปริญญาเอก  (Ph.D.,  Agricultural Economics),Catholic University of Leuven Beigium
ประวัติการทำงาน
30 ธันวาคม 2554-29 มกราคม 2558 -ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
30 มกราคม 2558-1 ตุลาคม 2558 -ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
2 ตุลาคม 2558-ปัจจุบัน -ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ
การอบรม
-วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  (วปอ. 57)
-นักบริหารระดับสูง  (นบส. 77)
-อัยการจังหวัด  รุ่น  32
-รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง  e-GEP  รุ่น 3
-ธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง  รุ่น 4  สถาบันพระปกเกล้า
-การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย  รุ่น 1
จัดทำงบประมาณ
-กระทรวงแรงงาน
-กระทรวงศึกษาธิการ
-กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-สำนักนายกรัฐมนตรี
-งบกลาง

บริษัทที่กรรมการดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง

-ไม่มี-

สัดส่วน (ร้อยละ) การถือหลักทรัพย์ (หุ้น) ใน อ.ส.ค.

-ไม่มี-

การมีส่วนได้ส่วนเสียใน อ.ส.ค.

-ไม่มี-

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และความสัมพันธ์กับ อ.ส.ค.

-ไม่มี-