นายวรวรรธน์ ภิญโญ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต กรรมการ อ.ส.ค. ผู้แทนกระทรวงการคลัง

นายวรวรรธน์  ภิญโญ

รองอธิบดีกรมสรรพสามิต

กรรมการ อ.ส.ค. ผู้แทนกระทรวงการคลัง

วัน/เดือน/ปี เกิด 23 มกราคม 2503  (เกษียณอายุ  1 ตุลาคม 2563)
ตำแหน่งปัจจุบัน รองอธิบดีกรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง
สังกัดหน่วยงาน / ที่อยู่

(ติดต่อ)

กรมสรรพสามิต

เลขที่ 1488  ถนนนครไชยศรี  แขวงนครไชยศรี

เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300

โทร.  0-2241-5600  ต่อ 55310

โทรสาร  0-2243-7971

e-mail  : worawat@excise.go.th

ที่อยู่ตามบัตรประชาชน 134/131  หมู่ที่ 1  ต.วัดชะลอ  อ.บางกรวย  จ.นนทบุรี
การดำรงตำแหน่งใน

คณะกรรมการ อ.ส.ค.

กรรมการ อ.ส.ค. (ผู้แทนหน่วยงาน)

ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.ส.ค. พ.ศ.2514 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-หนังสือกระทรวงการคลัง  ที่ กค 0806.1/21488

ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559

-ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559-ปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่ง

กรรมการในหน่วยงานอื่น

ประวัติการศึกษา

(สถานที่ศึกษา)

 

-ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

-ปริญญาโท  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ความรู้ ความชำนาญ ด้านการบัญชี  ตรวจสอบภาษี
1 กุมภาพันธ์ 2528 -นักวิชาการตรวจสอบภาษี  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
17 มีนาคม 2529 -เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี  กรมสรรพสามิต
15 พฤศจิกายน 2543 -นักวิชาการสรรพสามิต 8 ว  กรมสรรพสามิต
28 เมษายน 2547 ผู้อำนวยการส่วน (เจ้าหน้าที่บริหารงานสรรพสามิต 8) กรมสรรพสามิต
1 เมษายน 2548 สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี  (เจ้าหน้าที่บริหารงานสรรพสามิต 8) กรมสรรพสามิต
28 พฤษภาคม 2554 สรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร  (เจ้าหน้าที่บริหารงานสรรพสามิต 9) กรมสรรพสามิต
29 มกราคม 2556 ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังและรายได้ (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการเงินและบัญชี) สูง) กรมสรรพสามิต
8 มกราคม 2559 รองอธิบดี (นักบริหารต้น)  กรมสรรพสามิต
11 ตุลาคม 2548-3 พฤศจิกายน 2548 -โครงการพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบริหารมืออาชีพสำหรับข้าราชการระดับสูง กระทรวงการคลัง  รุ่นที่ 4 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
2 พฤษภาคม 2556-19 สิงหาคม 2556 -พัฒนานักบริหารระดับสูง ผู้ที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 78  สำนักงาน ก.พ.
28 มิถุนายน 2557-30 สิงหาคม 2557 -Enhancing Leadership Presence : ELP  การเสริมสร้างพลังความเป็นผู้นำ  รุ่นที่ 6  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
2 กรกฎาคม 2559-8 ตุลาคม 2559 -Strategies and Innovation Creation  รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

บริษัทที่กรรมการดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง

-ไม่มี-

สัดส่วน (ร้อยละ) การถือหลักทรัพย์ (หุ้น) ใน อ.ส.ค.

-ไม่มี-

การมีส่วนได้ส่วนเสียใน อ.ส.ค.

-ไม่มี-

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และความสัมพันธ์กับ อ.ส.ค.

-ไม่มี-