นายพงศ์กานต์ หงสกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค.

นายพงศ์กานต์  หงสกุล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค.

 

วัน/เดือน/ปี เกิด 2 กรกฎาคม 2508  อายุ 49 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน ที่ปรึกษาอาวุโส (Senior Consultant)
สังกัดหน่วยงาน / ที่อยู่

บริษัท เอพีเอ็ม กรุ๊ป โซลูชั่น จำกัด

เลขที่ 7-10 ชั้น 7  เพลินจิตเซ็นเตอร์

สุขุมวิท ซอย 2 ถนนสุขุมวิท

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ   10110

โทร./โทรสาร  0-2000-33540

มือถือ  09-7454-5454

E-mail : pongkarnh@hotmail.comp.hongskul@gmail.com

การดำรงตำแหน่งใน

คณะกรรมการ อ.ส.ค.

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค.

วาระที่ 1   หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0806.1/9231

ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2557  มีผลตั้งแต่วันที่  24 กรกฎาคม 2557

-ครบวาระการดำรงตำแหน่ง (วาระที่ 1) 23 กรกฎาคม 2560

  -รักษาการระหว่างรอการแต่งตั้ง วันที่ 24 กรกฎาคม 2560-28 สิงหาคม 2560

วาระที่ 2  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 1 กันยายน 2560

เรื่องแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ อ.ส.ค.

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

-ครบวาระการดำรงตำแหน่ง (วาระที่ 2) วันที่ 28 สิงหาคม 2563

การดำรงตำแหน่งกรรมการ ในหน่วยงานอื่น กรรมการ  ในคณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่ (บ้าน) เลขที่ 24 หมู่บ้านลดาวัลย์  ถนนศรีนครินทร์  ตำบลบางแก้ว

อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  10540

โทร./โทรสาร   0-2000-3354

มือถือ  09-7451-5451

ประวัติการศึกษา

(สถานที่ศึกษา)

  • (2529)  ศศ.บ. เอกภาษาและวรรณคดีอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
  • (2536)  MBA, Major : Marketing University of Denver, Denver, Colorado, USA.
ประวัติการทำงาน

 

  • บริษัท ย่งกี่ จำกัด
  • บริษัท ทาทาสตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท เต็ดตราแพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด
  • บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด
  • บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด
การอบรม

 

หลักสูตร “การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน” รุ่นที่ 13 (สถาบันพระปกเกล้า) วันที่ 22 เมษายน 2558-6 มิถุนายน 2558
ความรู้ ความชำนาญ

 

  • ประสบการณ์ในการทำงานกับบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม
  • ประสบการณ์ในการทำงานกับบริษัทบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับบรรจุนม
  • ประสบการณ์ด้านการบริหาร การจัดการและการตลาด

บริษัทที่กรรมการดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง

-ไม่มี-

สัดส่วน (ร้อยละ) การถือหลักทรัพย์ (หุ้น) ใน อ.ส.ค.

-ไม่มี-

การมีส่วนได้ส่วนเสียใน อ.ส.ค.

-ไม่มี-

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และความสัมพันธ์กับ อ.ส.ค.

-ไม่มี-