นายวิทวัส ชัยปาณี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค.

นายวิทวัส  ชัยปาณี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค.

 

วัน/เดือน/ปี เกิด 8 ตุลาคม 2501   อายุ 56 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานบริหาร บริษัท ครีเอทีฟ จูซ จีวัน จำกัด
สังกัดหน่วยงาน / ที่อยู่

บริษัท ครีเอทีฟ จูซ จีวัน จำกัด

เลขที่ 153/5 อาคารโกลเด้นท์แลนด์

ซอยมหาดเล็กหลวง 1  ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330

โทร. 0-2-650-4546, 09-3563-9141 ต่อ 103

โทรสาร  0-2650-4540

มือถือ  08-8321-3322, 08-1348-3322

E-mail :  witawat.jayapani@creativejuicebangkok.com

เลขานุการ :  pattama.taweewirochsakul@creativejuicebangkok.com

การดำรงตำแหน่งใน

คณะกรรมการ อ.ส.ค.

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค.

-วาระที่ 1   หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0806.1/9231

ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2557  มีผลตั้งแต่วันที่  24 กรกฎาคม 2557

-ครบวาระการดำรงตำแหน่ง (วาระที่ 1) 23 กรกฎาคม 2560

  -รักษาการระหว่างรอการแต่งตั้ง วันที่ 24 กรกฎาคม 2560-28 สิงหาคม 2560

-วาระที่ 2  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 1 กันยายน 2560

เรื่องแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ อ.ส.ค.

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

-ครบวาระการดำรงตำแหน่ง (วาระที่ 2) วันที่ 28 สิงหาคม 2563

การดำรงตำแหน่งกรรมการ ในหน่วยงานอื่น กรรมการ  ในคณะกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)
ที่อยู่ (บ้าน) เลขที่ 427/1  ซอยสามเสน 28 ถนนสามเสน

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ  10300

โทร. 08-1348-3388

โทรสาร  02-650-4540

ประวัติการศึกษา

(สถานที่ศึกษา)

  • โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (ม.ศ.5) สาขาวิทยาศาสตร์
  • ปริญญาตรี  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน

 

(พ.ศ.2525-2530)  ตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารงานลูกค้า บริษัท เดนท์สุ (ประเทศไทย) จำกัด

(พ.ศ.2530-2532)  ตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารงานลูกค้า บริษัท ดี เอ็ม บี แอนด์ บี จำกัด

(พ.ศ.2532-2545)  ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

(พ.ศ.2545-ปัจจุบัน)  ตำแหน่งประธานบริหาร บริษัท ครีเอทีฟ จูซ จีวัน จำกัด

 

บริษัทที่กรรมการดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง

ประธานบริหาร บริษัท ครีเอทีฟ จูซ จีวัน จำกัด  

สัดส่วน (ร้อยละ) การถือหลักทรัพย์ (หุ้น) ใน อ.ส.ค.

-ไม่มี-

การมีส่วนได้ส่วนเสียใน อ.ส.ค.

-ไม่มี-

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และความสัมพันธ์กับ อ.ส.ค.

-ไม่มี-