รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี  โพชนุกูล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค.

 

 

วัน/เดือน/ปี เกิด 10 ตุลาคม 2504
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 19/35  พหลโยธิน 33  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900

โทร. 02-511-2354

ตำแหน่งปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการด้านการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ และ

รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนและสังคม

เลขที่ 979/17-21  อาคาร SM Tower (ชั้น 14)  ตรงข้าม ททบ.5

ถนนพหลโยธิน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ  10400

โทร. 0-2-278-8229

โทรสาร  0-2278-8225

มือถือ  09-2260-2354

E-mail : pat@econ.tu.ac.th

การดำรงตำแหน่งใน

คณะกรรมการ อ.ส.ค.

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค.

-ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.ส.ค. พ.ศ.2514  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558

(ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป) วาระที่ 1

-ครบวาระการดำรงตำแหน่ง (วาระที่ 1) วันที่ 23 กรกฎาคม 2560

-รักษาการระหว่างรอการแต่งตั้ง วันที่ 24 กรกฎาคม 2560-28 สิงหาคม 2560

-ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 1 กันยายน 2560

เรื่องแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ อ.ส.ค.

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป (วาระที่ 2)

-ครบวาระการดำรงตำแหน่ง (วาระที่ 2) วันที่ 28 สิงหาคม 2563

การดำรงตำแหน่งกรรมการ ในหน่วยงานอื่น กรรมการ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

ประวัติการศึกษา

(สถานที่ศึกษา)

(2525)  วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เกียรตินิยม)

(2529)  เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทุนธนาคารกสิกรไทย)

(2535)  Doctor of Agriculture (Agri . Econ)  Kyoto  University, Japan (ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น)

ประวัติการอบรม-ดูงาน          
2542

(6-12 ส.ค.)

  • อบรมเรื่อง  “การประเมินค่าผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อภาคเมือง และภาคอุตสาหกรรม โดยวิธีทางเศรษฐศาสตร์ ”  โครงการ THAITREM – 98 – 02  ณ โรงแรงรอยัลปริ๊นเซส  กรุงเทพมหานคร . ( Thailand – Inter – University Network for Training  and Research in Environmental  Management )
2542
  • International Conference on the Challenges of Globalization, Bangkok, Thailand
2543
  • Annual Conference of the International Society for New Institutional
  • Economics, Tuebingen, Germany
2547

(June 21-22)

  • Technical discussion on WTO Agricultural Negotiations, organized by ABARE,   Washington DC.
2547

(September 1-4)

  • Euroseas Conference,  organized by the European Association for Southeast Asian Studies, Paris.
2550

(September 28-29)

  • The Seminar on “The Dynamic of Japan-Thailand Relations in the Globalization Era”,  organized by Japan Watch Project supported by Thailand Research Fund with Nanzan University, Japan,  Nagoya.

บริษัทที่กรรมการดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง

-ไม่มี-

สัดส่วน (ร้อยละ) การถือหลักทรัพย์ (หุ้น) ใน อ.ส.ค.

-ไม่มี-

การมีส่วนได้ส่วนเสียใน อ.ส.ค.

-ไม่มี-

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และความสัมพันธ์กับ อ.ส.ค.

-ไม่มี-